Skip to content →

Latest posts

Втор модул од програмата за развивање на компетенции за автономно вработување

Се одржа и вториот модул од програмата за развивање на компетенции за автономно вработување. Вториот модул се одржа во втората недела од месец јануари. Учесниците…

Leave a Comment

Воведена нова програма на академски студии Андрагогија на Институтот за педагогија во Скопје

Во 2006 година Собранието на Република Македонија ја донесе „Националната програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015“. Како интегрален дел од Националната програмата…

Leave a Comment

Стратегија за образование на возрасни во Македонија

Македонија ја препознава важноста од развојот на образованието на возрасни и затоа е подготвена Национална стратегија за образование на возрасни. Стратегијата се имплементира во период…

Leave a Comment