Skip to content →

Rečnik omladinske politike

Razvile su ga: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

Svrha Rečnika omladinske politike je definisanje relevantnih pojmova, kao i aktera u oblasti omladinske politike, njihovih uloga i pozicija. Ciljna grupa kojoj je Rečnik namenjen jesu svi akteri omladinske politike: predstavnici institucija i organa javne uprave (lokalnog, pokrajinskog i nacionalnog nivoa), kao i predstavnici civilnog sektora i sami mladi. Rečnikom se, pored navedenog, definišu i uloge međunarodnih partnera i subjekata od značaja za ovu oblast, sa namerom da se predstavi okvir delovanja i razvoja omladinske politike na evropskom nivou.

 Rečnik omladinske politike

Published in POLICIES