Skip to content →

Pula: Lokalni program za mlade 2018.-2020.

O programu

Prepoznavši mlade kao značajan resurs u koji treba ulagati stvarajući preduvjete za njihovu bolju integraciju u lokalnu zajednicu i omogućavajući im ostvarenje njihovih punih potencijala, Grad Pula donio je Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020.

Nastao je kao prateći temeljni dokument Nacionalnog programa za mlade u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2017. godine, a usklađen je i sa strategijom EU-a za mlade, Europom 2020. te UNDP-ovom strategijom za mlade.

U izradi strateškog dokumenta sudjelovali su i mnogi mladi s područja Pule te Udruga ZUM i Udruga mladih i ALUMNI FET Pula.

Lokalni program za mlade Grada Pule obuhvaća pet važnih područja života mladih:

 • Obrazovanje i usavršavanje
 • Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih
 • Zdravlje mladih i socijalna politika
 • Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 • Kultura i slobodno vrijeme mladih

Neformalno obrazovanje i poticanje volonterstva

 

Obrazovanje i usavršavanje – Strateški cilj: Poduprijeti neformalno obrazovanje

Mjere za ostvarivanje tog cilja su:

2.1. Zagovaranje provedbe programa neformalnog obrazovanja u skladu s potrebama i interesima mladih – sa zadacima: 1) podržati razvoj partnerstva lokalnih dionika s ciljem stvaranja ponude neformalnih obrazovnih programa koji zadovoljavaju realne potrebe mladih u lokalnoj zajednici i 2) jačati kapacitete udruga koje provode programe neformalnog obrazovanja usmjerene unapređenju znanja i vještina mladih koje se ne mogu steći kroz formalni obrazovni sustav.

2.2. Poticanje informiranja mladih o mogućnostima za obrazovanje i usavršavanje – sa zadatkom: uspostaviti suradnju civilnog sektora, obrazovnih ustanova i Grada Pule s ciljem boljeg informiranja mladih o prilikama za obrazovanje i usavršavanje, pri čemu je jedan od indikatora ishoda “povećana vidljivost programa neformalnog obrazovanja kroz izrađeni online katalog neformalnog obrazovanja u Puli”, a indikator rezultata  “uključenost mladih u programe neformalnog obrazovanja”.

Položaj na tržištu rada i poduzetništva mladih 

Preporuke koje su inkorporirane u strateške ciljeve dokumenta:

 • potaknuti mlade na stjecanje radnih navika kroz veću ponudu praktičnog rada i volonterskih programa
 • pridonijeti priznavanju kompetencija i vještina stečenih tijekom prakse i volontiranja
 • umrežavati mlade s potencijalnim poslodavcima i dionicima s lokalnog područja koji nude stjecanje radnog iskustva

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

Preporuke:

 • omogućiti mladima stjecanje znanja i vještina za aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu zajednice
 • osnažiti učenička vijeća, Savjet mladih Grada Pule i Studentski zbor
 • promovirati i unaprijediti razinu volontiranja mladih u lokalnoj zajednici

Strateški cilj Promicati aktivizam mladih:

Mjera 2.1. Promicanje kulture volontiranja među mladima – sa zadacima: 1) kontinuirano informiranje mladih o mogućnostima volontiranja i 2) populariziranje volonterske knjižice i kompetencija stečenih volontiranjem, pri čemu su indikatori ishoda: povećana razina razumijevanja koncepta volonterstva među mladima te veći broj mladih koji volontiraju, a indikatori rezultata: broj i struktura mladih uključenih u informiranje o volonterstvu, broj održanih događanja usmjerenih populariziranju volonterstva te broj objava o mogućnostima volontiranja.

Kultura i slobodno vrijeme mladih – Strateški cilj: Potaknuti mlade na aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Uočen je blagi rast potreba za aktivnijim, pa i kreativnijim, provođenjem slobodnog vremena, što bi svakako trebalo poduprijeti osiguravanjem prostora i sadržaja za participaciju u sportskim, volonterskim i raznim hobističkim aktivnostima

Mjera 2.1. Promoviranje dostupnih aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena – sa zadatkom: uspostavljanje suradnje srednjih škola, Grada Pule i organizacija civilnog društva koje provode aktivnosti slobodnog vremena s mladima i za mlade, pri čemu je jedan od indikatora ishoda: mladi na području Pule bolje su upoznati s mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Cijeli Program dostupan je OVDJE.

-> Volonterski centar Istra je do sada u velikoj mjeri i ispunjavao i doprinosio mnogim ovdje postavljenim mjerama, a svakako će nastaviti doprinositi i dalje. Ako se želite uključiti u naš rad, možete nas kontaktirati na više načina (vidi: http://vci.hr/hr/kontakti/).

 

Published in POLICIES